ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 16 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โคกสูงจ.สระแก้ว จำนวน 28 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฯลฯเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว


วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลานและโรงเรียนบ้านเนินผาสุก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 11 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน 102 คน และโรงเรียนบ้านเนินผาสุก อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฯลฯ  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย และส่งเสริมกระบวนการเรียรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว


วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการนักสืบสายน้ำ กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว

วันที่ 9 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  ร่วมกับ กศน.เมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการนักสืบสายน้ำ “คลองพระสะทึง ต.ศาลาลำดวน และคลองหนองขี้เห็น ต.โคกปี่ฆ้อง เพื่อสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การสำรวจ การเขียนรายงานการสำรวจ/ศึกษา ณ ศาลาลำดวนและโคกปี่ฆ้อง

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดสูงและโรงเรียนบ้านตาเรือง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 9 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดสูง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 22 คน และโรงเรียนบ้านตาเรือง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี จำนวน 153 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฯลฯ  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย และส่งเสริมกระบวนการเรียรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว

วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  ร่วมกับ กศน.เมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.ทหารกองประจำการ กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว ให้กับนักศึกษา จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการยกระดับความรู้พื้นฐาน และเป็นการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาทหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง

วันที่ 5 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดนำร่อง  ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว


ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณาสำนักงาน กศน. และรับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ

วันที่ 4 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  นำโดยนางขวัญใจ ปัญชุณห์ ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณาสำนักงาน กศน. 4 มีนาคม 2558  และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ รางวัลที่ 1  ได้แก่ ด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ดีเด่น และด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ ดีเด่น รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด้านเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดีเด่น และด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อม ดีเด่น ประเภทบุคคล ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ได้แก่ นายแสง โตศรีสวัสดิ์เกษม ได้รับรางวัลที่ 2 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ณ หอประชุมคุรุสภา ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ