ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคคลานและโรงเรียนบ้านเนินผาสุก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

วันที่ 11 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน 102 คน และโรงเรียนบ้านเนินผาสุก อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฯลฯ  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย และส่งเสริมกระบวนการเรียรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว