ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

เกี่ยวกับ ศว.สก.


ความเป็นมา 
                 จากสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐๒๕๕๔) มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประชาชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจใหม่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.. ๒๕๓๗ โดยสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.. ๒๕๔๐ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ ๒๙  สิงหาคม  พ.. ๒๕๔๐ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๙๗/๔๙ ถนนสุวรรณศร (สระแก้วอรัญประเทศ) ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๗) ๔๒๕ ๔๒๗  โทรสาร (๐๓๗) ๔๒๕ ๓๘๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน ๙ จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีกิจกรรมที่ให้บริการ ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การให้บริการนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์, การให้บริการค่ายวิทยาศาสตร์, การให้บริการกิจกรรมการศึกษา เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวด การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์  โครงงานทางวิทยาศาสตร์, การให้บริการวิชาการ เช่น การอบรมครู นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิดเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อมูลทั่วไป
o    ชื่อสถานศึกษา คือ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
o    ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Sakaeo Science Centre for Education”
o  อักษรย่อประจำสถานศึกษา คือ “ศว.สก.
o    สัญลักษณ์ (Logoของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

รูปที่ ๑ สัญลักษณ์ (Logoของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เป็นตัวแทนขององค์ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้สีสามสีแทนองค์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ ได้แก่ สีแดง แทนองค์ความรู้ในวิชาฟิสิกส์ สีเหลือง แทนองค์ความรู้ในวิชาเคมี และ สีเขียว แทนองค์ความรู้ในวิชาชีววิทยา อีกนัยหนึ่งมีความหมายเป็นรังผึ้งที่เป็นตัวแทนขององค์กรที่มีความสามัคคีและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตลอดไป แกนกลางเป็นรูปอะตอมสีดำเข้มมีแกนเชื่อมกับนิวเคลียสของทุกอะตอม แทนศูนย์รวมวิทยาศาสตร์ทุกแขนง

o   คำขวัญ (Sloganของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คือ “สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์”รูปที่ ๒ คำขวัญ (Slogan) ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

o   ตัวนำโชค (Mascot) ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คือ “เจ้าหนูถามจัง”รูปที่ ๓ เจ้าหนูถามจัง ตัวนำโชค (Mascot) ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาขึ้นตรงต่อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ


รูปที่ ๔ ตราสัญลักษณ์ทางราชการ
สถานที่ตั้ง
          เลขที่ ๕๙๗/๔๙ ถนนสุวรรณศร (สระแก้ว–อรัญประเทศ) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๗) ๔๒๕ ๔๒๗ โทรสาร (๐๓๗) ๔๒๕ ๓๘๔  

วิสัยทัศน์ 
          ภายในปี ๒๕๕๗ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สู่ประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาองค์กรให้ทำงานเป็นทีมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายด้วยกัลยาณมิตร
พันธกิจ
เพื่อให้วิสัยทัศน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จึงได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้
Ø พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
Ø พัฒนาองค์กรให้ทำงานเป็นทีม
Ø ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ด้วยกัลยาณมิตร
หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑.    จัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒.    ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อาทิ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดาราศาสตร์
๓.    เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
๔.    พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
๕.    ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
๖.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เขตพื้นที่ให้บริการ
         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วมืพื้นที่ในการให้การบริการครอบคลุม ๙ จังหวัด                   
ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ,นครนายก และ สระแก้ว