ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณาสำนักงาน กศน. และรับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ

วันที่ 4 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  นำโดยนางขวัญใจ ปัญชุณห์ ผอ.ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณาสำนักงาน กศน. 4 มีนาคม 2558  และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ รางวัลที่ 1  ได้แก่ ด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ดีเด่น และด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ ดีเด่น รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด้านเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดีเด่น และด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อม ดีเด่น ประเภทบุคคล ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ได้แก่ นายแสง โตศรีสวัสดิ์เกษม ได้รับรางวัลที่ 2 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ณ หอประชุมคุรุสภา ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ