ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ยินดีต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จ.ระยอง เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ ในวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2555  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว พร้อมทั้งได้มีการออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อศึกษาการทำนาแบบดั่งเดิมของคนไทย และชมความงามของผีเสื่อ  เล่นน้ำตกปางสีดา  ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ด้วยความสนุกสนานอย่างมีความสูข